Usługa „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

Gmina Nadarzyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2019 roku realizował Projekt Usługa „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019. Programem objęte zostały 4 rodziny z terenu gminy naszej Gminy.

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Dariusza Zwolińskiego - Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019 Gminie Nadarzyn przekazane zostały środki z Programu w kwocie 16 800,00 złotych, a wkład własny Gminy wynosi 3 360,00 złotych.

Program Opieka wytchnieniowa skierowany był dla:

  • członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Krystyna Masłowska
Kierownik GOPS w Nadarzynie