Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Rok 2022

W dniu 19 września 2022 r. została opublikowana Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Poniżej przestawiamy skrót informacji dotyczących dodatków na zakup paliwa do ogrzewania mieszkania.

Dodatek węglowy Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniona ustawą z dnia 15 września 2022 r.
a) przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

 • Kocioł na paliwo stałe
 • Kominek
 • Koza
 • Ogrzewacz powietrza
 • Trzon kuchenny
 • Piecokuchnia
 • Kuchnia węglowa
 • Piec kaflowy

b) paliwo stałe: WĘGIEL KAMIENNY, BRYKIET lub PELET zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
c) źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub po tej dacie na nowo uruchomione źródła ciepła.

Dodatek nie przysługuje osobie, która zakupiła paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. tj. po cenie nie wyższej niż 996,60 zł.
Dodatek przeznaczony dla gospodarstw jednoosobowych i wieloosobowych.
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo jednoosobowe - oznacza osobę samotnie zamieszkująca i gospodarującą.
W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe przysługuje jeden dodatek.
Przyznany osobie która złożyła wiosek jako pierwsza. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wniosku może być przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2022 r. - złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek wypłaca się do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku nie później niż do 30 grudnia 2022 r.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o wsparciu odbiorców ciepła:
a) przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

 • Kocioł na paliwo stałe
 • Kominek
 • Koza
 • Ogrzewacz powietrza
 • Trzon kuchenny
 • Piecokuchnia lub piec kaflowy

b) paliwo stałe: PELET DRZEWNY, DREWNO KAWAŁKOWE lub inny rodzaj biomasy
c) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
d) kocioł olejowy
e) źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) do dnia 11 sierpnia 2022 lub po tej dacie na nowo uruchomione źródła ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe przysługuje jeden dodatek. Przyznany osobie która złożyła wiosek jako pierwsza. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.
Dodatek przeznaczony dla gospodarstw jednoosobowych i wieloosobowych.
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytuły wykorzystania wyłącznie JEDNEGO źródła ciepła.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
Dodatek nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ustawy 1 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wysokość dodatków:

 • 3000 zł - pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego
 • 2000 zł - olej opałowy
 • 1000 zł drewno kawałkowe
 • 500 zł gaz skroplony LPG (do wniosku należy przedstawić decyzję UDT zezwalającą na eksploatację zbiornika z gazem)

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2022 r. - złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wniosku może być przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.
Dodatek wypłaca się do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

UWAGA!

Na dzień 30 sierpnia 2022 r. Gmina Nadarzyn złożyła zapotrzebowanie na środki na wypłatę dodatków węglowych.

Do dnia 20.09.2022 r. godz. 10:57 środki te nie wpłynęły na rachunek bankowy Gminy, w związku z tym wypłata pozytywnie rozpatrzonych wniosków nastąpi po otrzymaniu dotacji.

Wnioski należy składać w pok. 141 w godzinach pracy Ośrodka.
Tel. wew. 189.

Wnioski są rozpatrywanie przez Dział Świadczeń pok. 133.
Tel. wew. 182, 186, 177.

Wróć

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]