Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Zasiłki i dodatki

Zasiłki i dodatki

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki z tytułu:
• urodzenia dziecka,
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• samotnego wychowywania dziecka,
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
• rozpoczęcia roku szkolnego,
• podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Zasiłek rodzinny

Przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu dziecka;
• osobie uczącej się, (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony);
• jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł;
• a w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub:
• 21 lat jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy studiów),
• 24 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
• 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
• 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Przysługuje:
• matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek ten przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu tego dziecka. Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Przedmiotowy dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

Dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje:
• Matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli przebywa na urlopie wychowawczym a dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką nie dłużej niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych,
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie, dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Dodatek nie przysługuje jeżeli osoba:
• bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
• podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,
• dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
• dziecko zostało umieszczone w żłobku albo w przedszkolu z wyjątkiem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku lub w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
• z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,
• w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:
• samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
• drugi z rodziców dziecka nie żyje;
• ojciec dziecka jest nieznany;
• powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone,
• osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Wysokość dodatku:
193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Przysługuje:
• matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
• do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
• powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku:
• 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
• 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje:
• matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego,
• dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne,
• dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko,
• wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne,
• wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przysługuje:
• matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
• w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo
• w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca.

Dodatek dla rodzin wielodzietnych

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.

Dodatek przysługuje na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 95 zł miesięcznie na każde dziecko uprawnione.

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn