Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Dożywianie

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Celem programu jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia m.in. u dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole i w przedszkolu przysługuje rodzicom, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł (150% kryterium dochodowego, które na osobę w rodzinie wynosi 600 zł), oraz spełnione są przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność.

W okresie trwania nauki szkolnej w roku 2022 - 2023 program realizowany jest w postaci pomocy na pokrycie kosztów posiłków obiadowych we wszystkich placówkach oświatowych po spełnieniu powyższych kryteriów.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy pomocy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu z pracownikami socjalnymi GOPS w Nadarzynie.

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn