Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Posiłek w szkole i w domu

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

flaga i godło RP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Umowa na realizację programu została podpisana 7 kwietnia 2023 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Celem programu jest dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W 2023 roku Wojewoda Mazowiecki przekazał Gminie Nadarzyn środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 41 420 zł.

Całkowity koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku wynosi 69 033,33 zł. Pomoc dla odbiorców programu wskazanych powyżej może być przyznana w formie:

 1. posiłku dla osób posiadających dochód do wysokości 200 % kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy;
 2. świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób posiadających dochód do wysokości 200 % kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy;
 3. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób posiadających dochód do wysokości 200 % kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy.

Kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł na osobę w rodzinie.

 • plakat informacyjny
  plakat informacyjny

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn