Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze należą do pozamaterialnych form pomocy społecznej. Realizowane są przez Ośrodek w ramach zadań obligatoryjnych gminy lub w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Przyznawane są na podstawie art. 50 ustawy o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze to forma pomocy dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Pomoc taką mogą uzyskać w naszym Ośrodku zarówno osoby samotne, jak również te posiadające rodzinę, która jednak nie może tej pomocy zapewnić z uwagi na pracę zawodową, niepełnosprawność lub odległe miejsce zamieszkania.

Zakres usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczone przez zatrudnione w Ośrodku opiekunki:

 1. Usługi gospodarcze: skierowane do osób, które ze względu na różnego rodzaju ograniczenia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Opiekunki pomagają w zakupach, realizacji recept, opłacaniu rachunków, sprzątaniu mieszkania (bez generalnych porządków), robieniu prania, zmiana pościeli, utrzymanie w czystości naczyń kuchennych, sprzętu gospodarstwa domowego i sanitarnego, pomagają w przygotowywaniu posiłków. Opiekunki pomagają w załatwieniu spraw urzędowych, umawiają wizyty lekarskie.
 2. Usługi pielęgnacyjne: świadczone w miejscu zamieszkania przez zatrudnione w Ośrodku opiekunki skierowane do osób chorych, starszych, które wymagają opieki higienicznej. Opiekunki pomagają m.in. w umyciu chorego, karmieniu, zachowaniu higieny i estetycznego wyglądu.

Usługi przyznawane są przez Ośrodek na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej, która określa:

 1. imię i nazwisko osoby zakwalifikowanej do świadczenia usług,
 2. rodzaj usługi,
 3. zakres usług,
 4. wymiar tygodniowy świadczonych usług,
 5. okres przez który usługi mają być świadczone,
 6. miejsce realizacji,
 7. odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę usług.

Przy ubieganiu się o pomoc w formie usług opiekuńczych wymagane jest zaświadczenie lekarskie w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie pomocy można składać:

 1. osobiście w siedzibie GOPS w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24, pon. 9:00-18:00, wt-czw. 8:00-16:00, pt. 8:00-15:00,
 2. drogą elektroniczną na e-mail: gops@nadarzyn.pl
 3. za pośrednictwem poczty na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Mszczonowska 24
  05-830 Nadarzyn

Podstawą udzielenia pomocy jest środowiskowy wywiad rodzinny sporządzony w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Ponadto Ośrodek ustala, w drodze wywiadu środowiskowego, sytuację osób zobowiązanych do alimentacji, na rzecz osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej (odrębnie mieszkającego małżonka, rodziców, dziadków, dorosłych dzieci lub wnuków) oraz możliwości świadczenia przez te osoby pomocy. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o informacje ustalone w wywiadzie oraz dokumenty i oświadczenia niezbędne do rozpatrzenia wniosku, określające sytuację: rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową, majątkową, zawodową.

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn