Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Na początku było tak...

14 września 1998 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci założyło w Nadarzynie, przy ul. Kościelnej 2 Środowiskową Świetlicę Wychowawczą.

Uroczystego otwarcia dokonali: Wiesław Kołak - Prezes Zarządu Wojewódzkiego TPD, Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn, Józef Harasym oraz ks. Proboszcz Grzegorz Krysztofik.

Do świetlicy zapisanych zostało 44 dzieci, kierownikiem była pani Stefania Łęcka, a wychowawczyniami pani Teresa Tarkowska i pani Alicja Pająk.

Środowiskowe Ognisko TPD w Młochowie rozpoczęło działalność 2 listopada 1999 r. Zaistniało z inicjatywy: Powiatowego Zarządu TPD w Pruszkowie reprezentowanego przez panią Helenę Ziółkowską, Władz Gminy Nadarzyn na czele z panem Januszem Grzybem Wójtem Gminy Nadarzyn i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młochowie pani Barbary Syller.

Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce 24 listopada 1999 roku i uczestniczyli w nim Wójt Gminy Nadarzyn pan Janusz Grzyb, zastępca Wójta pan Tomasz Muchalski, dyrektor SP w Młochowie pani Barbara Syller oraz społeczeństwo i dzieci. Poświecenia pomieszczeń dokonał Proboszcz Parafii pw. Michała Archanioła w Młochowie ksiądz Józef Przeklasa. Kierownikiem świetlicy została pani Milena Wojcik, a wychowawcą pani Agnieszka Kmieć. Od 2000 roku funkcję kierownika pełniła pani Teresa Żakowska. Wychowawcami były: pani Sylwia Kryszczuk i pani Barbara Skrobisz.

Siedzibę swą znalazło w budynku będącym kiedyś starą stajnią i wozownią. Dzięki pomocy finansowej Wójta Gminy Nadarzy pana Janusza Grzyba, wnętrze budynku zostało wyremontowane i dostosowane do działalności Ogniska.
Celem utworzenia świetlic było stworzenie miejsc, w których dzieci mogły odrabiać lekcje, rozwijać zainteresowania i spędzać czas wolny.

Uchwałą Nr XXXIV/617/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 02 marca 2005 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” i nadania mu statutu, powstaje Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza” w Nadarzynie z filią w Młochowie. Pierwszym dyrektorem została pani Stefania Łęcka.

Od 1.IX.2006 roku dyrektorem GODM „Tęcza” jest pani Krystyna Masłowska.
Logo Ogniska przedstawiające Tęczę i dzieci trzymające się za ręce zostało wybrane spośród wielu prac, a jego autorką była Aneta Karolak z Wolicy.

Najważniejszym dążeniem pracy Ogniska była zawsze pomoc dziecku w organizowaniu wolnego czasu z wykorzystaniem jego możliwości, uzdolnień i zainteresowań oraz pomoc w jego problemach szkolnych, czasami koleżeńskich lub rodzinnych. Oprócz zadań wynikających z planu naszej pracy (program wychowawczy i profilaktyczny) uwzględniamy również bieżące potrzeby dziecka, rodziny i środowiska.

Codziennie po zajęciach szkolnych dzieci spotykają się w placówkach gdzie wspólnie jedzą posiłek, spędzają wolny czas, biorą udział w różnych zajęciach: plastycznych, sportowych, tanecznych, teatralnych, kulinarnych, językowych itp., a przede wszystkim odrabiają lekcje korzystając z pomocy wychowawców. Organizujemy półkolonie, zimowiska i wyjazdy na kolonie. Uczymy zasad dobrego wychowania, samodzielności w działaniu, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, życzliwości, pracy w grupie.

Młodzież z naszego Ogniska bierze udział w konkursach plastycznych (gminnych, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych zdobywając liczne nagrody); uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, promuje wartości rodzinne.

Od 18 października 2012 roku po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego, o statusie jednostki organizacyjnej i budżetowej Gminy Nadarzyn. Placówka w Nadarzynie dysponuje 35 miejscami, a w Młochowie 25 miejscami.

Do zadań realizowanych przez naszą placówkę należy opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Prowadzimy szeroką działalność informacyjną z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej i rówieśniczej, oferujemy poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Ogniska.

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn