Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Kierowanie do DPS

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej

Jak uzyskać skierowanie do domu pomocy społecznej (DPS)

Prawo do umieszczenia w DPS zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osobę o której mowa wyżej kieruje się do DPS odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Czym są Domy Pomocy Społecznej?

Dom Pomocy Społecznej (DPS) - instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.
Domy Pomocy Społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku, osób przewlekle chorych, somatycznie chorych,
 2. osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 3. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie.

Zadaniem Ośrodka jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej skierowania i ustalenia opłaty za pobyt.

Jakie dokumenty są wymagane?

 1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego złożonego do Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 2. w przypadku osób ubezwłasnowolnionych niezbędna jest zgoda Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny ii Nieletnich właściwego dla opiekuna prawnego na umieszczenie w DPS,
 3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wg wzoru opracowanego przez ośrodek) lub karty informacyjnej ze szpitala lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy jeżeli takie osoba ubezpieczająca się posiada,
 4. rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, ze szczególnym stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 5. decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość świadczenia i ostatni odcinek wypłaconego świadczenia lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia lub przez Ośrodek,
 6. pisemna zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 7. zgodę na potrącanie opłaty z zasiłku stałego lub ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
 8. oświadczenie o stanie majątkowym,
 9. oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 10. zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 11. Ośrodek może zażądać innych dokumentów mających wpływ na rozpatrzenie sprawy.

W przypadku umieszczenie w DPS osób ubezwłasnowolnionych:

 1. postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 2. postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 3. postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 59 ustawy o pomocy społecznej decyzję o skierowaniu do DPS i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy. Natomiast decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje organ gminy prowadzącej DPS lub starosta powiatu prowadzącego DPS. W razie niemożności umieszczenia w DPS z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Art. 61. ustawy o pomocy społecznej określa, że obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

Pobyt w DPS jest odpłatny według następujących zasad:

 1. mieszkaniec domu ponosi odpłatność nie więcej niż 70% jego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
 2. małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego - zgodnie z zawartą z Dyrektorem Ośrodka umową - jeżeli posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. przekracza kwotę 1800 zł na osobę w rodzinie,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do DPS - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby ww.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni, którzy będą współpracować z Państwem w kompletowaniu dokumentacji wymaganej przy kierowaniu do domu pomocy społecznej.

Wykaz domów pomocy społecznej Powiatu Pruszkowskiego:
http://www.pcpr.pruszkow.pl/osoby-w-podeszlym-wieku-i-przewlekle-chore/wykaz-domow-pomocy-spolecznej

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn