Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Teraz jest tak

Na mocy uchwały Nr XIII.146.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. doszło do włączenia Gminnego Ogniska Dziecięco Młodzieżowego „Tęcza” w struktury organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Połączenie dwóch jednostek organizacyjnych gminy w jedną jednostkę budżetową było zasadne nie tylko ze względów merytorycznych, ale przede wszystkim znalazło umocowanie w stosownych przepisach ustawowych z uwagi na ekonomię i scentralizowane zarządzanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o art. 10, art. 18 i art. 190 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej może wykonywać zadania, które dotychczas wykonywało Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza”. Zatem połączenie tych dwóch jednostek pozwoli na prowadzenie jednolitej polityki pracy z rodziną, nie tylko poprzez pryzmat przyznawanej pomocy finansowej, ale także poprzez wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Pozwoli na koordynację i centralizację działań w ramach skonsolidowanej instytucji w zakresie zarządzania zasobami, integrowanie lub poszerzanie usług socjalnych.

Od 1 stycznia Gminne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza” funkcjonuje w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej określa statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn