Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Pomoc Środowiskowa

Pomoc społeczną mogą dostać osoby i ich rodziny, których dotyczy:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długa lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • handel ludźmi,
 • macierzyństwo lub wielodzietność,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji - jeśli jesteś cudzoziemcem i masz w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z określoną sytuacją (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach),
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, np. pożar, lokalna powódź, wypadek,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

1. Kryteria dochodowe:

 • kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej to 776 zł,
 • kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to 600 zł.

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • maksymalna kwota zasiłku stałego - w wysokości 719 zł,
 • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 345 zł.

Jak otrzymać pomoc?

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.
Wniosek o udzielenie pomocy może być zgłoszony w formie:
- pisemnej, złożonej w ośrodku lub przesłanej pocztą (podanie bez adresu osoby zgłaszającej się o pomoc pozostawia się bez rozpatrzenia z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia wywiadu),
- telefonicznej,
- ustnej, w formie protokołu złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty, na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan rodziny, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązanie między innymi do przedstawienia: 

 • dowodu tożsamości,
 • zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • dowód zapłaty alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
 • decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, itp.,
 • orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia lekarza orzecznika, orzeczenia komisji lekarskich,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
  w ha przeliczeniowych,
 • zaświadczenie ze szkoły, jeżeli dzieci uczą się,
 • decyzji z urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energię, gaz, itp.).

W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy ośrodek bierze pod uwagę sytuację wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Świadczenia z pomocy społecznej:

Pomoc pieniężna może być wypłacana jako:

 • zasiłek stały - jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
  Zasiłek stały ustala się w wysokości:
  - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,- zł miesięcznie;
  - w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 528,- zł miesięcznie.
  - kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
 • zasiłek okresowy - świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
  Zasiłek okresowy przysługuje:
  - osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  - rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

  Zasiłek okresowy ustala się:
  - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 542 zł miesięcznie;
  - w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

  Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
  - kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  - kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
  - kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
  Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
 • zasiłek celowy - Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, a także kosztów pogrzebu.

  Zasiłek celowy przysługuje:
  - osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  -  rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
 • zasiłek specjalny celowy dla osób o dochodach wyższych niż przyjęte kryterium dochodowe
 • dodatek mieszkaniowy.

Pomoc niepieniężna:

 • praca socjalna - świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym,
 • sprawienie pogrzebu - odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego,
 • poradnictwo specjalistyczne, np. psychologiczne, rodzinne,
 • schronienie, posiłek,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze - to szczególny rodzaj usług udzielanych wyodrębnionej grupie osób, obejmujący:
  - uczenie, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez treningi umiejętności społecznych,
  - podtrzymywanie zdrowia i profilaktykę nawrotów choroby,
  - pomoc w wychodzeniu z izolacji, nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich i usprawnianiu funkcjonowania społecznego. 
 • kierowanie do domu pomocy społecznej - osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Ośrodek realizuje zadania wynikające z uchwały z dnia 15 października 2018 r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i w ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania.

Pomoc z programu może być świadczona w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoby ubiegające się o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

O ustalenie stopnia niepełnosprawności można ubiegać się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22  724 15 70; 22 724 09 05

Druki niezbędne do ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności dostępne są pod adresem:
http://www.pcpr.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=25

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn