Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Kierowanie do domów pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby.

Wykaz domów pomocy społecznej Powiatu Pruszkowskiego: http://www.pcpr.pruszkow.pl/osoby-w-podeszlym-wieku-i-przewlekle-chore/wykaz-domow-pomocy-spolecznej

Kontakt

  • Urząd Gminy Nadarzyn
  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Stop Przemocy
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
  • SPG ZOZ w Nadarzynie
  • senior.gov.pl
  • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
[obiekt mapy]