Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Projekt Systemowy "Rozwój-szansa-aktywność" 2008

KOLEJNY PROJEKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 27 lutego 2009r. złożył kolejny projekt systemowy pt. „ROZWÓJ-SZANSA- AKTYWNOŚĆ” , który będzie realizowany w 2009r. w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt ten będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych osób będących klientami Ośrodka.

Grażyna Witkowska
Kierownik GOPS

Zakończenie projektu „Rozwój- szansa- aktywność”.

W dniu 2 grudnia br. w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie, trwającego od września br. cyklu szkoleń w ramach Projektu systemowego „Rozwój- szansa- aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem szkoleń był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb, Dyrektor ds. projektu Marcin Łobacz oraz odpowiedzialna za monitorowanie i ewaluację projektu Magdalena Knyt –Walas – wręczyli 6.beneficjentkom certyfikat uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekunka środowiskowa oraz dyplomy ukończenia szkoleń.

G. Witkowska – Kier. GOPS

PODZIĘKOWANIE

W dniach od 8 września do 5 listopada 2008r. na terenie naszej gminy odbył się kurs „opiekunki środowiskowej” mający na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie kompetencji psychospołecznych. Kurs zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie, który pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu i prowadzone były przez różnych specjalistów/ psycholog, pielęgniarka, doradca zawodowy/
Pierwsze zajęcia to tzw. „warsztaty aktywizujące”. Trenerzy starali się nakłonić nas do aktywnego uczestnictwa i wymiany poglądów na przykładzie własnych doświadczeń. Podczas tych zajęć starałyśmy bliżej się poznać, aby lepiej ze sobą współpracować. Atmosfera była bardzo ciepła. Myślę, że każda z uczestniczek dowiedziała się o sobie czegoś nowego. Warsztaty te pozwoliły nam podnieść naszą wartość w „swoich oczach”.
Dobrym pomysłem ze strony organizatorów była możliwość indywidualnego spotkania z doradca zawodowym, który poinformował nas jak prawidłowo napisać CV, list motywacyjny oraz jak powinnyśmy zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Ważne jest to, aby w odpowiedni sposób zaprezentować swoją osobę.
Uwagę należy zwrócić na zagadnienia dotyczące wybranego tematu szkolenia czyli opiekunki środowiskowej, ze względu na duży zasób informacji i różnorodność tematów- ogólne zagadnienia z pedagogiki, psychopatologii - czyli rodzaje niepełnosprawności oraz różne metody terapii dla tych osób, osoby starsze i ich potrzeby, postawy wobec starości, podejście do śmierci- temat smutny aczkolwiek ciekawy: najczęstrze choroby - przyczyny, leczenie oraz wiele innych interesujących zagadnień tj. ustawy o pomocy społecznej- /kto i kiedy może ubiegać się o usługi opiekuńcze/, z którą zapoznali nas pracownicy GOPS.
Zajęcia prowadzone były na zasadzie rozmowy, co pozwalało nam aktywnie w nich uczestniczyć. Jest to dobry sposób przyswajania nowych wiadomości, ponieważ przez wspólne dyskusje jesteśmy w stanie zapamiętać więcej informacji. Poza tym kurs prowadzony był przez osoby kompetentne, o czym może świadczyć fakt , iż na każde nasze pytania padała klarowna odpowiedz.
Oderwaniem się od „czystej teorii’ były zajęcia praktyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczyłyśmy się jak radzić sobie w różnego rodzaju wypadkach- skaleczeniach, oparzeniach, urazach, zasłabnięciach. A co najważniejsze każda z nas mogła wykonać masaż serca na odpowiednim sprzęcie. Były to ciekawe zajęcia, a zdobyte umiejętności przydadzą się nam nie tylko pracując w tym zawodzie, ale i codziennym naszym życiu.
Podsumowując nasze szkolenie pragniemy podziękować organizatorom za możliwość uczestniczenia w tym projekcie. Każda z nas jest zadowolona z zajęć, gdyż mogłyśmy zwiększyć naszą wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.
Uczestnictwo w tym projekcie to nasz ROZWÓJ, który jest SZANSĄ na zwiększenie naszej AKTYWNOŚCI zawodowej.
Dziękujemy za wszystko.

J. Skrzydlewska, A. Tolak, E. Kornasiewicz
S. Lazurek, D. Singh, I. Wiśniewska

INFORMACJE

We wrześniu rozpoczął się cykl szkoleń w ramach Projektu systemowego „Rozwój – szansa – aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zajęcia aktywizujące, doradztwa zawodowego, minimum medycznego oraz opiekunki środowiskowej.
Szkolenia te zakończą się w listopadzie. Beneficjentki projektu uzyskają certyfikat uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekunka środowiskowa.

Kierownik GOPS
Grażyna Witkowska
Koordynator projektu

Nadarzyn dnia 03.10.2008 r.

WIADOMOŚCI - UE

Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2006r. Rada Ministrów przyjęła Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII- Promocja integracji społecznej obejmujący działania polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Głównym celem tych środków jest pomoc w podniesieniu standardów w różnych obszarach polityki społecznej przewidzianych zgodnie z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizuje w 2008r. projekt systemowy:

„ ROZWÓJ - SZANSA - AKTYWNOŚĆ ”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kompetencji psycho-spolecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych osób będących klientami Ośrodka.
Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych takich jak:
- zwiększenie aktywności, motywacji do działania i zaufanie we własne siły
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu
- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy
- zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne znalezienie zatrudnienia.

Zgodnie z opisem Priorytetów PO KL Poddziałania 7.1.1 grupą docelowa są osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi zostało objętych 6 kobiet w wieku 25-50 lat, które są gotowe na dokonywanie zmian, chętne do współpracy oraz spełniające wymogi zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu systemowego jest nowym wyzwaniem zarówno dla klientów jak i kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, któremu mamy nadzieję sprostać, a efekty wspólnych wysiłków wpłyną na poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin.

Grażyna Witkowska
Kierownik GOPS

ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. o nazwie „ ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ ” .
W projekcie tym będzie uczestniczyło 6 osób / kobiet / długotrwale bezrobotnych. W trakcie realizacji w/w przedsięwzięcia zaplanowano aktywizację zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną realizowaną przez pracowników socjalnych, psychologów, psychotarapeutów, trenerów szkoleń z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz minimum sanitarnego.
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji psycho-społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych osób będących klientami Ośrodka. W ramach projektu
„ ROZWÓJ –SZANSA – AKTYWNOŚĆ ” zostanie w ośrodku zatrudniony także pracownik socjalny.

Kierownik GOPS
Grażyna Witkowska

Dnia 03.06.2008

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]