Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Projekt Systemowy "Rozwój-szansa-aktywność" 2013

Kolejna edycja warsztatów
Dodano: 12-XI-2013 r.

We wrześniu 2013 r. ruszyła kolejna edycja warsztatów projektu systemowego „ROZWÓJ - SZANSA - AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej do udziału w projekcie zostało wytypowanych 8, a następnie zakwalifikowanych 6 osób, które korzystają z pomocy GOPS.
Jego celem jest aktywna integracja poprzez kompleksowy program szkoleniowo - doradczy. W cyklu spotkań realizowane są warsztaty kompetencji psychospołecznych, stylizacji i wizażu, doradztwa zawodowego oraz grupowa terapia psychologiczna.
W dniach 5-6.X.2013 r. grupa uczestników projektu wraz z dziećmi, osobami z najbliższego otoczenia, pracownikiem socjalnym oraz koordynatorem projektu - kierownikiem GOPS wzięli udział w wycieczce do Inwałdu - Wadowic - Kalwarii Zebrzydowskiej - Krakowa.
Projekt ten skierowany jest do osób niepełnosprawnych i wychowujących niepełnosprawne dzieci. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą tym osobom lepiej stawiać czoła trudnościom dnia codziennego.
Agata Wodejko - Pracownik socjalny GOPS

Informacja o wyborze oferty
Dodano: 12-VIII-2013 r.

DOTYCZY: Projektu „Rozwój-szansa-aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń w ramach projektu „Rozwój-szansa-aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spośród złożonych ofert na realizację szkoleń za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy GLOBAL Training Centre Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, 90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5A. Oferta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami i sposobem oceny ofert sprecyzowanymi w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe
Dodano: 29-VII-2013 r.

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu „Rozwój - szansa – aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

“ROZWÓJ-SZANSA-AKTYWNOŚĆ’ - 2013 - rekrutacja
Dodano: 25-VII-2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że od lipca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. prowadzi rekrutację do projektu systemowego “Rozwój-Szansa-Aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osób, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są w wieku aktywności zawodowej i sprawują opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS lub kontakt telefoniczny tel. 22 739 73 20 w. 180, 187 w godz. 8-16.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że od stycznia 2013 r. rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt p.t. „Rozwój-szansa-aktywność” kierowany jest do osób, które zagrożone są wykluczeniem społecznym, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są w wieku aktywności zawodowej i borykają się z problemami wychowawczymi.
W ramach projektu zakłada się realizację zadań, które mają wspierać prawidłowe funkcjonowanie rodzin oraz przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu.

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]