Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Projekt Systemowy "Rozwój-szansa-aktywność" 2014

Dzień projektu
Dodano: 06-XI-2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie od 2008 roku jest realizatorem projektu „ROZWÓJ - SZANSA – AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
W miesiącu wrześniu 2014 r. odbyło się spotkanie środowiskowe pn. „Dzień Projektu”. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu z lat 2008 - 2014 r., Wójt Gminy Pan Janusz Grzyb, Zastępca Wójta Pan Tomasz Muchalski oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych i pracownicy GOPS. Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną, w której omówiono realizację projektu systemowego w latach 2008 - 2014, zaprezentowano działania oraz rezultaty i wskaźniki projektu. Uczestnicy projektu z 2014 roku otrzymali certyfikaty ukończenia uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu. Na spotkaniu tym padło wiele ciepłych słów od uczestników projektu dla realizatora jak i władz Gminy.
W miesiącu październiku odbyła się jednodniowa wycieczka do JuraParku w Bałtowie, w której udział wzięły beneficjentki projektu i osoby z ich otoczenia.
Składam podziękowanie instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację projektu systemowego „ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczególne podziękowania składam Panu Januszowi Grzybowi – Wójtowi Gminy Nadarzyn i Radzie Gminy Nadarzyn za wsparcie finansowe w postaci wniesienia wkładu własnego Gminy w wysokości 10,5% wartości projektu. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zasiłków celowych dla uczestników projektu oraz pozwoliły na sfinansowanie wyjazdów integracyjnych w ramach działań o charakterze środowiskowym. Wniesienie wkładu własnego było warunkiem koniecznym do pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej.
Dziękuję pracownikom Instytucji Pośredniczącej – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, którzy jako opiekunowie projektu przez cały okres jego realizacji służyli nam pomocą i wsparciem merytorycznym. Jakość wdrożenia projektu była przedmiotem kompleksowej kontroli. Procedury kontrolne wykazały pełną zgodność działań i wydatków projektu z obowiązującym prawem i wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Dziękuję zewnętrznym firmom szkoleniowym za rzetelną realizację programów szkoleniowo-doradczych w ramach zadania Aktywna integracja. Zlecenie szkoleń i doradztwa pozwoliło na pozyskanie do realizacji projektu wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerskiej. Realizację zadania Aktywna integracja zlecano w każdym roku zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Firmy zewnętrzne odpowiedzialne były za przeprowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz zabezpieczenie logistyczne w postaci lokali szkoleniowych i cateringu.
Dziękuję lokalnej prasie za pomoc w relacjonowaniu i upowszechnianiu wiedzy o realizacji projektu w środowisku lokalnym.
Dziękuję wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie za wkład pracy i zaangażowanie w realizację projektu.
Szczególne podziękowania pragnę jednak skierować do wszystkich uczestników projektu, wśród których zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Zdaję sobie sprawę, że decyzja o przystąpieniu do projektu często związana była z koniecznością reorganizacji życia ich rodzin. Tym bardziej dziękuję za profesjonale podejście do udziału w projekcie wyrażające się w pełnej frekwencji i aktywnym uczestnictwie w szkoleniach. Mam nadzieję, że uczestnictwo w projekcie pozwoliło nabyć państwu wiedzy i umiejętności pozwalającej na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy, w życiu społecznym i rodzinnym.
Życząc państwu wszelkiej pomyślności zapraszam do udziału w kolejnych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Koordynator Projektu
Grażyna Witkowska - Kierownik GOPS

Protokół z wyboru oferty
Dodano: 03-IX-2014 r.

Organizacja Dnia Projektu dla uczestników projektu w latach 2008-2014 oraz dla osób z ich otoczenia, pracowników GOPS w Nadarzynie, przedstawicieli władz lokalnych w ramach projektu „Rozwój-Szansa-Aktywność” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pliki do pobrania:
- Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe
Dodano: 20-VIII-2014 r.

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja Dnia Projektu dla uczestników projektu w latach 2008-2014 oraz dla osób z ich otoczenia, pracowników GOPS w Nadarzynie, przedstawicieli władz lokalnych w ramach projektu „Rozwój-Szansa-Aktywność” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe

Informacja
Dodano: 7-V-2014 r.

W styczniu 2014 r. ruszyła kolejna 7 edycja projektu systemowego "ROZWÓJ - SZANSA - AKTYWNOŚĆ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest aktywna integracja poprzez kompleksowy program szkoleniowo - doradczy. Od kwietnia 6 osób - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczy w warsztatach kompetencji psychospołecznych, doradztwa zawodowego, kompetencji wychowawczych, grupowej terapii psychologicznej oraz w warsztatach zarządzania budżetem domowym.

Informacja o wyborze oferty
Dodano: 10-III-2014 r.

DOTYCZY: Projektu „Rozwój-szansa-aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację szkoleń w ramach projektu „Rozwój-szansa-aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spośród złożonych ofert na realizację szkoleń za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy GLOBAL Training Centre Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, 90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5A. Oferta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami i sposobem oceny ofert sprecyzowanymi w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe
Dodano: 26-II-2014 r.

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu „Rozwój – szansa – aktywność ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz świadczenie dostaw i usług ściśle z tymi usługami związanych.

Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]