Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Rok 2020

W trosce o Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i w miarę możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.

Od dnia 1.07.2020 r. przyjmowane są elektroniczne wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start tzw. 300+, zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny. Jest to najszybsza i najbezpieczniejsza forma złożenia wniosku, możliwa za pośrednictwem Państwa banku lub e-PUAP.

W dniu 28.07.2020 r. zostały zrealizowane pierwsze wypłaty świadczenia Dobry Start.

Przypominamy jednocześnie, że od dnia 1.08.2020 r. możliwe jest składanie wniosków w formie papierowej na świadczenia wymienione wyżej. Forma elektroniczna możliwa nadal.

PRZYPOMINAMY!

Okres zasiłkowy na przyznane świadczenie wychowawcze 500+ kończy się 31.05.2021 r. - nie trzeba w tym roku składać wniosków.

Wydawanie druków oraz przyjmowanie wniosków w formie papierowej będzie realizowane w GOPS - wejście od strony ul. Granicznej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

OBOWIĄZKOWE maseczki i dezynfekcja rąk.

Prosimy również o terminowe odbieranie świadczeń w formie gotówkowej w BS Piaseczno filia Nadarzyn.

Sekcja świadczeń

W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568) nadal utrzymuje się w Ośrodku ograniczenie wykonywania zadań przez pracowników socjalnych w celu zachowania ciągłości działania jednostki i ochrony pracowników oraz osób zgłaszających się o pomoc przed zagrożeniami wywołanymi wirusem SARS-Cov-2.

1. Ogranicza się do minimum bezpośrednie kontakty pracowników socjalnych z osobami ubiegającymi się o pomoc.

2. W celu otrzymania wsparcia i niezbędnej pomocy prosimy o nawiązywanie kontaktów z pracownikami Ośrodka:

Sekretariat:
(22) 739 73 20 w. 181

Sekcja Świadczeń:
tel. (22) 739 97 07 w. 177, 182, 186
email: swiadczenia@nadarzyn.pl

Sekcja Pomocy Środowiskowej:
tel. (22) 739 73 20 w. 183, 184, 185, 187, 284
e-mail: gops@nadarzyn.pl

Sekcja Wsparcia Rodziny:
tel. (22) 739 73 11
email: ognisko@nadarzyn.pl

W celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie uruchomił dodatkowe telefony:

Tel. 501 642 417 - czynny w godz. 7.30 - 19.30
Tel. 508 686 471 - dla osób przebywających w kwarantannie

e-PUAP- wysyłając korespondencję na skrytkę ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej.

3. Pracownik Ośrodka na podstawie art. 15 o ww. ustawy skontaktuje się z Państwem telefonicznie i dokona rozeznania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej w trakcie rozmowy oraz przekaże informacje o dokumentach, które należy przekazać do Ośrodka w celu rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

4. Zalecaną formą dostarczenia dokumentów jest droga elektroniczna lub poczta tradycyjna. Skany dokumentów można wysyłać pocztą mailową, za pośrednictwem e-PUAP, po wcześniejszym dokonaniu ustaleń z pracownikiem Ośrodka.

5. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych zawartych w dokumentach Ośrodek zaleca, w miarę możliwości dokonanie szyfrowania przesyłanych plików.

Można to wykonać korzystając z darmowego oprogramowania np. 7 Zip dostępnego pod adresem: https://www.dobreprogramy.pl/7Zip,Program,Windows,12559.html

Przymusowa izolacja stała się dodatkowym czynnikiem ryzyka wystąpienia przemocy lub jej nasilenia również w przypadku przemocy wobec dzieci. Te fakty potwierdzają także obserwacje bieżącej pracy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W związku z powyższym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Za drzwiami”. Jej celem jest zachęcenie społeczeństwa do zgłaszania policji zdarzeń związanych z krzywdzeniem dzieci. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, odpowiednim kontaktem w takich sprawach jest numer alarmowy 112.

Kampania „Za drzwiami” jest polską wersją kampanii „Behind the door” przygotowanej przez chorwacką agencję Degordian we współpracy z Zagrzebiańskim Centrum Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Chorwacji. Ze względu na uniwersalny wymiar przekazu, organizatorzy zdecydowali się udostępnić kampanię partnerom ze wszystkich krajów, w których trwa izolacja z powodu pandemii COVID-19. Za realizację akcji w Polsce odpowiada Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Instrukcja dotycząca reagowania na przemoc wobec dzieci dostępna jest pod linkiem:
https://rodzice.fdds.pl/2020/04/23/co-zrobic-gdy-podejrzewasz-ze-dziecko-jest-krzywdzone

Źródło:
https://www.niebieskalinia.pl/edukacja/akcje-konferencje-i-kampanie-spoleczne/6734-rusza-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-za-drzwiami

Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS w Nadarzynie
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Program PFRON - "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

W ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym”, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Świadczenie skierowane jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki rehabilitacyjne nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

Wnioski można składać do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Infolinia PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00 - 20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00 - 15.00) oraz infolinii SOW - tel. 800 889 777 (godz. 9.00 - 17.00).

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Źródło: http://www.pfron.org.pl

GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej

Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wtorki 16.15 - 18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74
lub w GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny "Ognisko Tęcza"
tel. 22 739 73 11
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Psycholog
środy
piątki
17.00 - 19.30 11.30 - 14.00

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74

Psycholog dziecięcy

06.08.2020 r. 13.08.2020 r.

14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00

W GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny "Ognisko Tęcza"
tel. 22 739 73 11
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator

piątki 16.00 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon.: 9.00 - 17.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 15.00

Prawnik

wtorki Od 16.15

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon.: 9.00 - 17.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 15.00

Porady udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej

Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wtorki 16.15 - 18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74
lub w GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny "Ognisko Tęcza"
tel. 22 739 73 11
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Psycholog
środy
piątki
17.00 - 19.30 11.30 - 14.00

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74

Psycholog dziecięcy

09.07.2020 r. 23.07.2020 r.

14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00

W GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny "Ognisko Tęcza"
tel. 22 739 73 11
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator

piątki 16.00 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon.: 9.00 - 17.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 15.00

Prawnik

wtorki Od 16.15

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon.: 9.00 - 17.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 15.00

Porady udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Jesteś osobą bezdomną? Przebywasz w placówce? Zastanawiasz się czy już możesz wyjść z placówki?

Zniesienie ograniczeń związanych z koronawirusem nie oznacza końca epidemii!!!

JEŚLI NIE MUSISZ - NIE WYCHODŹ

Pamiętaj:

Koronawirus jest wysoce zaraźliwy i przenosi się droga kropelkową.

Oznacza to, że możesz się zarazić (lub samemu zarazić innych) przez:

 • przebywanie blisko osoby zarażonej (poniżej 2 metrów),
 • wydzieliny ciała (w szczególności ślinę i śluz podczas kichania i kaszlenia),
 • dotknięcie własnych ust, nosa lub oka ręką, którą wcześniej dotykałeś /aś osoby zarażonej lub dotkniętych przez nią przedmiotów,
 • palenie po kimś papierosa,
 • picie z butelki / szklanki, z której ktoś wcześniej pił,
 • używanie po kimś nieumytych naczyń i sztućców.

Jak chronić siebie i innych?

 • jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem,
 • nie dotykaj własnych ust, nosa i oczy,
 • noś maseczkę w zamkniętych pomieszczeniach, a także w placówce, w której mieszkasz, podczas kontaktu z innymi osobami,
 • nie zasłaniaj ust i nosa dłonią kiedy kichasz i kaszlesz,
 • zachowaj bezpieczną odległość od innych osób (co najmniej 2 metry),
 • nie używaj papierosów i żywności i napojów po innych osobach,
 • ogranicz wychodzenie z placówki i przemieszczanie się do niezbędnego minimum,
 • unikaj dużych skupisk ludzi,
 • unikaj komunikacji publicznej,
 • informuj innych o środkach ostrożności.

OD TWOJEJ ROZWAGI ZALEŻY BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I OSÓB WOKÓŁ CIEBIE!

Źródło: Materiał opracowany przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia
Więcej informacji: www.gov.pl/koronawirus
Opracował: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie

Nowe wytyczne dla pieczy zastępczej

Z uwagi na etapowe łagodzenie ograniczeń związanych z COVID-19 oraz potrzebę stosownego do sytuacji epidemiologicznej zabezpieczenia dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki/ośrodki pieczy instytucjonalnej) na terenie kraju zaktualizowano wytyczne dla pieczy zastępczej.

 • Ojciec trzyma dziecko na rękach.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Rzecznikiem Praw Dziecka wypracowała nowe Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa. Regulują one m.in. kwestie przyjęcia nowych wychowanków pieczy zastępczej, odwiedzin osób bliskich oraz urlopowania wychowanków do rodzin biologicznych.

Szczegóły w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Sekcja Wsparcia Rodziny
tel. 22 739 73 11.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowe-wytyczne-dla-pieczy-zastepczej

Drogie Dzieci,

w tym roku radosne święto - Dzień Dziecka - obchodzimy w szczególnie trudnym czasie pandemii koronawirusa. Dlatego chciałbym złożyć Wam wyjątkowe życzenia.

Życzę Wam normalności - po ciężkich miesiącach zamknięcia w domu, braku spotkań z przyjaciółmi, po zakazie wychodzenia do kina, na plac zabaw czy na spacer, a przede wszystkim po trudach zdalnej nauki.

Chciałbym, żeby każdy uczeń miał normalne wakacje, a potem normalnie wrócił do szkoły. I żeby nie musiał aż tak mocno martwić się o oceny, które trudno było zdalnie poprawiać. Dlatego jako Rzecznik Praw Dziecka apeluję do nauczycieli i rad pedagogicznych, aby oceniając wyniki uczniów, wzięli pod uwagę niedogodności związane ze zdalną nauką i docenili trud swoich uczniów. Żeby każdy uczeń miał na świadectwie notę z danego przedmiotu o jeden stopień wyższą, niż to wynika ze sprawdzianów, testów czy jednostkowych ocen.

Niech to będzie rekompensatą za trudy niezawinione przez dzieci, wsparciem przed powrotem do normalnej nauki, rodzajem promocji przy wystawianiu świadectw szkolnych. A dla uczniów, którym grozi powtarzanie tej samej klasy na następny rok - swoistą amnestią lub zachętą na przyszłość.

Jako Rzecznik Praw Dziecka, świadomy utrudnień, stresu i napięć w edukacji w czasie epidemii koronawirusa, z takim życzeniem do nauczycieli - promocji świadectw dla wszystkich dzieci - występuję. Na dobry początek normalności.

W tym roku Dzień Dziecka wygląda inaczej niż dotychczas. Nie ma wielkich festynów, zabaw, koncertów. Nie spotkamy się, by razem świętować. Ale to wkrótce minie, wirusa pokonamy. I znów zaświeci słońce, znów powróci bezpieczeństwo i będziecie mogli beztrosko korzystać z życia.

Dlatego życzę Wam także kochani, abyście mieli w wakacje moc atrakcji. Niech ten trudny czas pandemii odejdzie w zapomnienie, niech lato będzie okazją do pozbycia się stresów i obaw. Niech te wakacje będą tak pełne wyzwań, że może nawet zatęsknicie do spokojnej szkoły.

Mam też dla Was niespodziankę. Wspólnie z młodymi przyjaciółmi, wspaniałymi zdolnymi artystami, których na pewno wszyscy znacie, nagrałem specjalnie dla Was filmik. Z niespodzianką. Musicie go zobaczyć!

Pozdrawiam Was serdecznie!

Wasz Rzecznik Mikołaj Pawlak

https://brpd.gov.pl/2020/06/01/na-dzien-dziecka-od-rzecznika-zyczenia-film-z-gwiazdami-i-apel-o-promocje-szkolnych-swiadectw/

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny, w związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie przygotował dla Państwa materiały w ramach akcji #zostań w domu. Znajdziecie w nich Państwo m.in. informacje o tym, gdzie można uzyskać pomoc, kilka pomysłów i rad jak spędzić czas z najbliższymi (opracowanych przez Krakowską Akademię Profilaktyki w ramach kampanii Postaw na rodzinę) oraz maseczki uszyte przez naszych WYJĄTKOWYCH WOLONTARIUSZY. Materiały będą ogólnodostępne w Urzędzie Gminy (przy głównym wejściu na parterze) w dniach od 12 do 15 maja 2020 r. Pakiety przekażemy także do Komisariatu Policji i Straży Gminnej w Nadarzynie. Zapraszamy.

GOPS Nadarzyn

 • Pracownicy GOPS podczas przygotowywania ulotek...
 • Pracownicy GOPS podczas przygotowywania ulotek...
 • Międzynarodowy Dzień Rodziny - ulotki informacyjne.
 • Międzynarodowy Dzień Rodziny - ulotki informacyjne.

Do akcji „Maseczki dla Nadarzyna” włączyły się osoby prywatne i pracownicy instytucji gminnych: Pani Barbara Zysk, Pani Małgorzata Kowalczyk, Pani Sylwia Kucharczyk, Pan Sylwester Reszka (dystrybucja maseczek i oferta pomocy w transporcie) oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Nadarzyński Ośrodek Kultury.

Maseczki zostaną przekazane m.in. do Domów Seniora z terenu naszej Gminy, dla Caritas przy parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie czy grupy wsparcia ,,AA Klemens” działających na terenie Gminy Nadarzyn.

10 sztuk pakietów dla Seniora w których były materiały informacyjne, maseczka i płyn do dezynfekcji przekazał Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy.

Na zdjęciach:
Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w trakcie pakowania maseczek dostarczonych przez Wolontariuszy.
Pakiet dla Seniora, który zawiera, maseczkę wielorazowego użytku, płyn do dezynfekcji oraz ulotki informacyjne.

 • Maseczki dla Nadarzyna
 • Maseczki dla Nadarzyna, pracownicy GOPS
 • Maseczki dla Nadarzyna, pracownicy GOPS
 • Maseczki dla Nadarzyna, ulotki informacyjne
 • Maseczki dla Nadarzyna
 • Maseczki dla Nadarzyna, pracownicy GOPS
 • Maseczki dla Nadarzyna, pracownicy GOPS
 • Maseczki dla Nadarzyna, pracownicy GOPS
 • Maseczki dla Nadarzyna, pracownicy GOPS
 • Maseczki dla Nadarzyna, pakiet dla seniora
 • Maseczki dla Nadarzyna, pakiet dla seniora
 • Twój Parasol - Pomoc dla osób doznających przemocy w...

Twój Parasol (https://twojparasol.com) to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. „Twój Parasol” można pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą QR kodów. Dostępna jest również na stronie internetowej www.twojparasol.com.

Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS w Nadarzynie
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Źródło:
Komenda Główna Policji
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • Tłumacz POLSKI JĘZYK MIGOWY dla całej Polski

Polski Związek Głuchych w związku z zagrożeniem Covid-19 utworzył bezpłatną infolinię dla osób głuchych dostępną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługa ma ułatwić kontakt i uzyskanie pomocy w obszarze medycznym - także tym związanym z koronawirusem. Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i brak dostępu osób głuchych do usług medycznych od dnia 1 kwietnia 2020 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych dzięki środkom otrzymanym z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zapewnia osobom Głuchym bezpłatne, całodobowe wsparcie tłumaczy języka migowego.

Krystyna Masłowska - Dyrektor GOPS w Nadarzynie

Źródło:
https://www.pzg.org.pl
https://www.pzg.org.pl/2020/03/koronawirus-tlumacz-pjm-dla-calej-polski

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 20 marca 2020 roku porady specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w Nadarzynie (GKRPA, Pl. Poniatowskiego 42, wejście od strony Ronda Armii Krajowej) odbywają się telefonicznie lub za pomocą komunikatorów (np. Skype - po uprzednim umówieniu się ze specjalistą).

Psycholog: środy 17.00 - 19.00; piątki 11.30 - 14.00
Zapisy bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym w dniach i godzinach przyjęć tel. 22 729 82 74.

Terapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediator: piątki 16.00 - 19.30
Zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 22 739 73 20:
pon.: 9.00 - 17.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 15.00

Krystyna Masłowska - Dyrektor GOPS

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego zwracamy się z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne i starsze w naszym najbliższym otoczeniu.
Seniorzy są w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem. Według zaleceń specjalistów osoby starsze powinny większość czasu spędzać w domu. Nie każdy może jednak liczyć na pomoc rodziny. Stąd duża rola sąsiadów, pracowników służb, a także wolontariuszy.

Informacja dla Seniorów
Jeżeli jesteś osobą samotną, wymagasz pomocy w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, wykupieniu leków lub znasz osobę potrzebującą pomocy zadzwoń do:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, tel. 22 739 73 20 w godz. 10.00 - 15.00
Straży Gminnej w Nadarzynie, tel. 22 720 08 67 w godz. 10.00 - 15.00
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, tel. 502 891 926 pon. - pt. w godz. 10.00 -12.00
Caritas przy parafii św. Klemensa w Nadarzynie, tel. 728 947 323

Szanowni Państwo, od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania Placówka wsparcia dziennego ognisko Tęcza będzie nieczynne.

Poniżej informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
- poradni psychologiczno-pedagogicznych;
- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
- młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
- przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
- szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
- szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,
- zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
- 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
- od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
- poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
- od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
- poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
- możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
- w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
- uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
- od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
- śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,
- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
- dziennik elektroniczny;
- strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
- mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
- Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
- Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
https://liblink.pl/QUwI8IJ3bG

Szanowni mieszkańcy, w chwili obecnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie funkcjonuje w stałych dniach i godzinach. Jako działania profilaktyczne sugerujemy unikanie skupisk ludzkich, w miarę możliwości załatwianie spraw drogą telefoniczną i elektroniczną. Przypominamy Państwu o zachowaniu podstawowych zasad higieny, zdrowego rozsądku, dokładnym myciu rąk i szczególnej dbałości o swoje zdrowie.

Sekcja świadczeń informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze (rodzina 500+) można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy empati@ oraz platformy PUE ZUS.

Dzisiaj rano odbyły się dwie odprawy - kadry kierowniczej UG oraz dyrektorów placówek oświatowych. Obecny na spotkaniach dyrektor SPG ZOZ przekazał merytoryczne informacje w sprawie podjęcia działań profilaktycznych na terenie gminy. Ustalono dalsze postępowanie zgodne z przyjętymi procedurami.

Jednocześnie przypominamy o uruchomionych infoliniach NFZ - 800 190 590 oraz telefony do SPG ZOZ w Nadarzynie i Młochowie - 22 739 48 40 lub 22 729 91 46.

 • Ulotka informacyjna
 • Ulotka informacyjna
 • Ulotka informacyjna
 • Koronawirus - ulotka informacyjna

Masz objawy:
- gorączka,
- kaszel,
- duszność,
- problemy z oddychaniem?

Bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Nie masz objawów:
- przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia,
- codziennie mierz temperaturę.

Miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem:
- bezzwłocznie telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 - 190 - 590
Tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Uruchamiamy telefoniczną informację w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:
22 739 48 40, 22 729 91 46
Zadzwoń i umów się na konsultację telefoniczną.

Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia wyjaśnij telefonicznie.

Nie zgłaszaj się sam do przychodni!
Pozostań w domu!
Poczekaj na instrukcję dalszego postępowania!

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie
W związku z obchodami Dnia Ofiar Przestępstw i Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach od 21.02 do 28.02.2020 r. w godzinach 9.00-15.00 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33 będą udzielać bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie
Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie informuje, że w terminie 24.02 do 28.02.2020 r. w godzinach 8.00-20.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wyżej wymienionych form pomocy proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 22 753 45 56 celem ustalenia terminu wizyty.

Źródło: ZOW Piastów

Krystyna Masłowska - Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Opis alternatywny: Plakat Ogólnopolski Dzień Walki z...

„Chwilowy smutek związany z zawodem miłosnym lub utratą pracy nie jest depresją. Jeśli jednak stan przygnębienia lub wręcz rozpaczy trwa dłużej niż dwa tygodnie, warto udać się do lekarza, bo być może to już jest depresja.

Nieleczona może doprowadzić do tak zwanego stuporu, czyli stanu paraliżu, kiedy chory nie jest w stanie ruszyć ani ręką, ani nogą. Niebezpieczne mogą okazać się również myśli samobójcze, które towarzyszą osobom cierpiącym na depresję. W tym sensie depresja jest chorobą śmiertelną.

Każdego dnia średnio szesnaścioro Polaków odbiera sobie życie, ponieważ nie może znieść cierpienia. Szacuje się, że w Polsce na depresję chorują prawie dwa miliony ludzi”.

Źródło: http://twarzedepresji.pl

GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej

Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy
GKRPA / pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień
wtorki 16.15 - 18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74
lub w GODM Tęcza (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
tel. 22 739 73 11

psycholog
Agnieszka Jaślikowska
środy
piątki
17.00 - 19.00
11.30 - 14.00

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74

psycholog dziecięcy
Beata Nasiadka

soboty
25.01.2020 r.
01.02.2020 r.
29.02.2020 r.
07.03.2020 r.
21.03.2020 r.

9.00 - 14.00

W GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny - Ognisko Tęcza
tel. 22 739 73 11
pon. - pt. 9.00 - 17.00

psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator

Marek Mietelski

piątki 16.00 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon. 9.00 - 17.00
wt. - czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 - 15.00

prawnik

wtorki od 16.15

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon. 9.00 - 17.00
wt. - czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 - 15.00

Porady udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

[obiekt mapy]