Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Kampanie i projekty

 • Złóż wniosek o bon.

Projekt: „Bony dla seniorów II”

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wdraża regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych.

O bon społeczny mogą się ubiegać minimum pięcioosobowe nieformalne grupy seniorów reprezentowane przez upoważnionego Lidera, spełniające łącznie poniższe warunki:
a) wiek uczestników grupy co najmniej 55 lat,
b) miejsce zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego.

Członkowie grupy wybierają spośród siebie Lidera, który będzie reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie bonu społecznego, podpisania umowy o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego. Wsparcie finansowe w formie bonu społecznego w wysokości do 2000 zł będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne mogą być, m.in. działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji fizycznej, czy też pielęgnacja tradycji lokalnych i inne. Bon społeczny może być przyznany na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym. Termin składania wniosków wyznacza się od dnia 15 lutego 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Do wniosku wymagane jest załączenie oświadczeń Lidera i członków grupy seniorów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Wniosku) i wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 3 do Wniosku). Wszystkie szczegóły i zasady ubiegania się o bony społeczne zostały opisane w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów. Zostały również umieszczone dokumenty do pobrania i zapoznania się.

Wniosek jest poddawany niezależnej ocenie podczas prac Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”.

Kontakt w sprawie bonów społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51
26-600 Radom
tel. (48) 360 00 46
Osoby do kontaktu: Aleksandra Okruta, Kierownik projektu e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska, Specjalistka ds. polityki senioralnej e-mail: rcp@radom.net

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem:
www.srcp.radom.pl

Wróć

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]