Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności - rok 2019

Programem „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 do grudnia 2019 roku objęte były 2 rodziny z terenu Gminy Nadarzyn.

Pomoc udzielana była na podstawie umowy pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

Krystyna Masłowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie

 • Baner instytucji współpracujących w programie

Gmina Nadarzyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2019 roku realizował Projekt Usługa „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019. Programem objęte zostały 4 rodziny z terenu gminy naszej Gminy.

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Dariusza Zwolińskiego - Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019 Gminie Nadarzyn przekazane zostały środki z Programu w kwocie 16 800,00 złotych, a wkład własny Gminy wynosi 3 360,00 złotych.

Program Opieka wytchnieniowa skierowany był dla:

 • członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Krystyna Masłowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie

 • Baner instytucji współpracujących w programie
 • Plakat zakończenie VII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki

Serdecznie zapraszamy na zakończenie
VII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki
i Zdrowego Stylu Życia

7 grudnia (sobota) 2019 r., godz. 17.00

Wykład otwarty:
Nowe pułapki chemiczne - e-papierosy,
substancje pobudzające i suplementy - co powinni wiedzieć rodzice?

Prowadzący:
dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko
Centrum Profilaktyki Społecznej

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn

Wstęp wolny!!!

"Czasami wystarcza jeden promień słońca…
jedno miłe słowo…
jedno ciepłe spojrzenie…
wyciągnięta dłoń…
jedno pozdrowienie…
jeden uśmiech…
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych, którzy znajdują się obok nas"

Volfgang Goethe

Pracownik socjalny to nie tylko zawód, to misja, to nieszablonowe podejście do rodzin i szukanie nowych dróg. Nasza praca to wyzwania, odpowiedzialność, a często niebezpieczeństwo. Świadomość, że dzięki naszym działaniom ktoś staje na nogi czy zmienia swoje życie, daje nam dużą satysfakcję i dodaje wiary w to, co czynimy. Czujemy, że jesteśmy potrzebne.

Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim szczególnych kompetencji - wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów. Te wyjątkowe cechy charakteryzują nas pracowników socjalnych, na co dzień być może niewidocznych, ale pracujących z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Nierzadko na swojej drodze napotykamy wiele trudności, ale nie poddajemy się, walczymy o tych, którym pomagamy tak, by zmniejszać ich poczucie bezradności w pokonywaniu przeciwności losu. Małe rzeczy cieszą i dodają motywacji do dalszej pracy.

 • Życzenia kadry GODM Tęcza
 • Życzenia pracowników Caritas
 • Plakat Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Nadarzyn
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Powiatowy Zespół ds. Wdrażania Powiatowego Programu
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Pruszkowie

zapraszają na

Międzynarodowy Dzień Eliminacji
Przemocy wobec Kobiet

25 listopada 2019 r.
godz. 15.00 - 17.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sala konferencyjna Biura Rady (parter), ul. Mszczonowska 24, Nadarzyn

W tym dniu odbędzie się spotkanie z Panią Katarzyną Wiśniewską - Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie oraz prezentacja spotu "Historia pewnego słowa" i "Kopiuj, wklej. Pokaż mi ten lepszy świat", których pomysłodawcą i autorem jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie.

Serdecznie zapraszamy!!!

Organizatorzy: Gmina Nadarzyn, Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej

Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy
GKRPA / pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień
wtorki 16.15 - 18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym w dniach
i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74
lub w GODM Tęcza (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
tel. 22 739 73 11

psycholog
Agnieszka Jaślikowska
środy
piątki
17.00 - 19.00
11.30 - 14.00

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74

psycholog dziecięcy
Beata Nasiadka

09.11.2019 r.
23.11.2019 r.
07.12.2019 r.
14.12.2019 r.

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon. 9.00 - 17.00
wt. - czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 - 15.00

psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator

Marek Mietelski

piątki 16.00 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon. 9.00 - 17.00
wt. - czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 - 15.00

prawnik

wtorki od 16.15

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon. 9.00 - 17.00
wt. - czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 - 15.00

Porady udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do oszustw metoda na tzw. "wnuczka" lub "policjanta". Sprawcy oszustw podczas rozmowy telefonicznej podszywają się pod wnuczka, innego krewnego, znajomego osoby bliskiej lub funkcjonariusza publicznego, a następnie proszą o wsparcie finansowe spowodowane nagłym zdarzeniem losowym lub trudną sytuacją życiową. Podczas rozmowy zaznaczają, że nie mogą odebrać pieniędzy osobiście, proszą o przekazanie ich swojemu "znajomemu". Zaraz po zakończonej rozmowie, dzwoni kolejna osoba, często podszywająca się pod policjanta operacyjnego lub funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, oświadczając że zajmuje się rozpracowywaniem grupy oszustów. Osoba ta instruuje potencjalnego poszkodowanego jak ma dalej postępować i poleca przekazać pieniądze oszustowi, który następnie ma zostać zatrzymany, a pieniądze niezwłocznie zwrócone prawowitemu właścicielowi, co nigdy nie ma miejsca. Ofiarami tych przestępstw są głównie osoby starsze, zamieszkujące samotnie, które są zbyt ufne.

Aby nie stać się ofiarą oszustwa APELUJEMY DO PAŃSTWA O OSTROŻNOŚĆ I ROZSĄDEK W KONTAKTACH Z OSOBAMI NIEZNAJOMYMI. PAMIĘTAJMY, ŻE FUNKCJONARIUSZE NIGDY NIE POPROSZĄ O PRZEKAZANIE PIENIĘDZY OSZUSTOWI LUB PRZELANIE ICH NA KONTO W RAMACH POMOCY W DZIAŁANIACH POLICYJNYCH. APELUJEMY RÓWNIEŻ ABY NIE PRZEKAZYWAĆ PIENIĘDZY OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNAMY.

W przypadku zetknięcia się z próbami dokonania tego typu oszustw prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Nadarzynie dzwoniąc pod numer 22 729 81 77 lub numer alarmowy 112.

Komendant
Komisariatu Policji
w Nadarzynie
(-) nadkom. Dariusz Jeż

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622)

Dla kogo świadczenie uzupełniające
Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej "osobami uprawnionymi".

2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego
1. Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje na wniosek osoby uprawnionej składany odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanych dalej "organem właściwym".

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane osoby uprawnionej:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania - w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,
f) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
2) inne informacje, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego;
3) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty, z zastrzeżeniem że w przypadku świadczeń, o których mowa w ust. 1, sposób wypłaty świadczenia uzupełniającego jest taki sam jak wypłaty tych świadczeń;
4) podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

3. Do wniosku należy załączyć:
1) orzeczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, z wyjątkiem przypadku, gdy ten dokument jest już w posiadaniu organu właściwego;
2) w przypadku osób uprawnionych do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze - dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2, oświadczenie osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika o nieposiadaniu prawa do świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2, lub o posiadaniu prawa do świadczenia wraz ze wskazaniem jego nazwy, organu przyznającego oraz wysokości; w przypadku posiadania prawa do więcej niż jednego świadczenia - oświadczenie powinno wskazywać wszystkie przysługujące prawa do świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.

4. Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Wysokość świadczenia uzupełniającego
1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.
2. W razie przyznania, ustania lub ponownego obliczenia wysokości świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, świadczenie uzupełniające podlega ponownemu obliczeniu z urzędu, w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, wraz ze świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 1600 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w art. 2 ust. 2.
3. Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie uprawnionej, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osoby uprawnionej, która odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozom elektronicznego.

Termin, od którego przysługuje świadczenie uzupełniające
Świadczenie uzupełniające przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.

Ze świadczenia uzupełniającego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Świadczenie uzupełniające nie dolicza się do dochodu w pomocy społecznej ani do dochodu w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego. Świadczenie zwolnione jest od podatku dochodowego.

W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, osoby posiadające w tym dniu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i nie posiadające orzeczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1, mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie tego orzeczenia wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 2 ust. 2.
2. W przypadku wydania orzeczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1, świadczenie uzupełniające przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o świadczenie uzupełniające, na zasadach określonych w ustawie.

Więcej informacji można uzyskać u pracownika socjalnego w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu (22) 739-73-20.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że Powiat Pruszkowski uzyskał dofinansowanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 r. w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Moduł III.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenie usługi polega na zapewnieniu możliwości skorzystania przez powyższe osoby ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego. Usługa jest bezpłatna.

Zadanie będzie realizowane w Dziennym Domu „Senior+”, ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie od września do grudnia 2019 r.

Terminy konsultacji:

 • wtorek godz. 14.00 - 17.00,
 • środa godz. 14.00 - 17.00,
 • piątek godz. 10.00 - 14.00.

Szczegółowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, tel. 22 738 15 01, e-mail: pcpr@pcpr.pruszkow.pl

Informujemy, że Gmina Nadarzyn przystąpiła do programów:

1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019

2. Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

 • Baner Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Programy realizowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

Krystyna Masłowska - Kierownik GOPS

„Cztery pory roku z Seniorem”

W dniu 11 lipca 2019 roku odbył się wyjazd pielgrzymkowy w ramach projektu Caritas Senior. Grupa 48 osób odwiedziła dwa Sanktuaria: w Niepokalanowie i w Rokitnie. Niepokalanów to franciszkański klasztor-sanktuarium („Gród Maryi”), położony w miejscowości Paprotnia w gminie Teresin. Klasztor zajmuje powierzchnię 28 ha. Początki Niepokalanowa związane są z Maksymilianem Marią Kolbe, który w 1927 r. na ziemiach ofiarowanych przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego wybudował klasztor - wydawnictwo. Plan wyjazdu obejmował udział we Mszy św., zwiedzanie Muzeum oraz celi w której mieszkał św. Maksymilian, Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej braci w Niepokalanowie z najważniejszym eksponatami tj. strażackim samochodem "Minerva" z 1925 r. oraz ręcznymi pompami z XIX w. oraz Muzeum Papieskie z dwoma samochodami: pierwszy to samochód - kaplica, w którym Jan Paweł II wziął udział w procesji eucharystycznej z Placu Zwycięstwa do Kolumny Zygmunta w Warszawie w 1987 r., natomiast drugi samochód, to fiat 130, z którego papież korzystał podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. W drodze powrotnej do Nadarzyna odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Prymasów w Rokitnie - miejsce licznych łask i nawróceń, uzdrowień duchowych i fizycznych - o którym specjalnie dla naszej grupy opowiedział nam proboszcz Rokitna.

Składamy serdeczne podziękowania proboszczowi ks. Andrzejowi Wieczorkowi za wspieranie Projektu, ks. Jerzemu Jędrzejewskiemu i ks. Augustynowi za pomoc w przygotowaniu, udział osobisty i duchowy w pielgrzymce.

Uczestnicy projektu serdecznie dziękują Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Młochowa za przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia zakresu udzielania pierwszej pomocy. Cieszymy się, że zarówno starsi stażem jak i najmłodsi druhowie i druhny mogą pochwalić się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jak i zaangażowaniem, entuzjazmem i radością z pełnienia tej służby.

Za wieloletnią gotowość do wszelkiej pomocy, zapał i profesjonalizm dziękujemy również Strażakom, druhnom i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.

Organizatorami Projektu są: Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Warszawskiej natomiast partnerami i realizatorami: Caritas przy parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie, Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu związane są z rozwijaniem pokoleniowych i międzypokoleniowych więzi lokalnych poprzez edukację historyczną, regionalną, poznawanie i pielęgnowanie lokalnych historii, obyczajów, tradycji.

Krystyna Masłowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie

Informujemy, że podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Panią Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

Program zakłada realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.).

W związku z realizacją Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie zatrudni na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku, na podstawie umowy zlecenia, osobę do prowadzenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Osoby zainteresowane zapraszam do siedziby GOPS w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24.

Krystyna Masłowska - Kierownik GOPS w Nadarzynie

 • Baner instytucji współpracujących w programie

Zadzwoń! Zaufaj! Czekamy na telefon od Ciebie codziennie od 14.00 do 22.00!

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i pporady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

Połączenie z numerem 116 123 jest całkowicie bezpłatne niezależnie od tego z jakiej sieci dzwoni Klient, można dzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych.

Źródło: http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

Krystyna Masłowska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Baner Instytut Psychologii Zdrowia

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 roku podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Panią Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Pana Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

W ramach umowy Gminie przekazane zostaną środki z Programu w łącznej kwocie 31 405,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.).

 • Baner instytucji współpracujących w programie
 • Katarzyna Bosacka oraz współorganizatorzy VII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia.

W dniu 18 czerwca 2019 roku odbyła się uroczysta inauguracja VII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. W tym roku wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom podjęliśmy tematykę zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety, wpływie szkodliwych substancji na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Gościem specjalnym była Pani Katarzyna Bosacka - dziennikarka, autorka i scenarzystka programów telewizyjnych i edukacyjnych. Autorka wielu książek kulinarnych, poradnikowych, zakupowych. Laureatka licznych nagród: Telekamery (2014); Kryształowego Pióra przyznawanego dziennikarzom naukowym; Lauru Ekoprzyjaźni za wybitne zasługi na rzecz edukacji ekologicznej i prozdrowotnej w Polsce, a także głównej nagrody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w konkursie „Libertas et Auxilium” za najlepszy program poświęcony ochronie konsumentów.

Uczestnicy spotkania otrzymali wiele cennych porad - a wszystko w pozytywnej atmosferze i dobrej energii, która zapewniała Katarzyna Bosacka i organizatorzy. Przybyli goście mieli również możliwość degustacji zdrowych produktów przygotowanych wspólnie przez pracowników GODM Tęcza i GOPS - promując jednocześnie pro ekologiczną ideę - posiłek bez plastików.

Dziękujemy wszystkim przybyłym uczestnikom i zachęcamy Państwa do udziału w kolejnych wykładach otwartych w ramach Nadarzyńskich Dni Profilaktyki.

Na zdjęciu: Katarzyna Bosacka oraz współorganizatorzy.

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn