Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności - rok 2023

Refundacja VAT - „Dodatek gazowy”

1. Komu przysługuje refundacja VAT czyli "dodatek gazowy"?

Refundacja VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i które do dnia 21 grudnia 2022 roku zostały wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub po tym dniu w przypadku nowouruchomionego źródła i których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ponadto wnioskodawcą może być wyłącznie osoba, która jest odbiorcą paliwa gazowego, tj. osoba, która zgodnie z fakturą ponosi koszty zakupy paliwa gazowego.

Uwaga: refundacja nie dotyczy gazu skroplonego LPG.

2. Jakie dokomenty należy załączyć do wniosku o refundację VAT?

Do wniosku należy załączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku (UWAGA: nie może to być faktura prognozowana);
- dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
- nakaz płatniczy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);
- inne dokumenty zaświadczające o uzyskiwanym dochodzie (w przypadku posiadania dochodów nieopodatkowanych).

3. Co to jest gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania refundacji VAT ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

- roku 2021 w przypadku wniosku o refundację VAT złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
- roku 2022 w przypadku wniosku o refundację VAT złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku, lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- inne wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (na przykład kwoty otrzymywanych alimentów na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia naukowe itd.).

5. Jakiej wysokości dopłaty będą wypłacane w ramach refundacji VAT?

Refundacja VAT będzie przysługiwać w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikająca z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

6. Do kiedy można składać wnioski o refundację VAT?

Wniosek o refundację VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

7. Czy wniosek trzeba złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, czy w dowolnych terminie do 29 lutego 2023 r.?

Faktury VAT otrzymane do dnia 29 lutego 2024 r. można składać w dowolnym czasie (przy każdej fakturze lub zbiorczo). Termin 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dotyczy faktur otrzymanych od dnia 30 stycznia 2024 r., które dotyczą zużycia gazu w 2023 r. Na przykład: fakturę otrzymaną 14 marca 2023 r. można złożyć w dowolnym momencie do 29 lutego 2024 r.; fakturę otrzymaną 31 stycznia 2024 r. należy złożyć do dnia 1 marca 2024 r.; faktura otrzymana 17 kwietnia 2024 r. musi być wraz z wnioskiem złożona do dnia 17 maja 2024 r. (30 dni).

8. Jak dowiem się o przyznaniu refundacji VAT?

Informacja o przyznaniu refundacji VAT będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w jednostce.

9. Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie refundacji VAT?

Wniosek o wypłatę refundacji VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W przypadku mieszkańców Gminy Nadarzyn wniosek należy złożyć osobiście w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń w pokoju nr 133 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto wniosek można złożyć drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o refundację VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Osoby, które złożą wnioski elektronicznie niezaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego zostaną wezwane do osobistego stawiennictwa celem podpisania wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

10. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

11. Wniosek do pobrania: https://samorzad.gov.pl/attachment/089c955a-8d68-4b37-b0a2-a01ff4ff70de

Wróć

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn