Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Rok 2020

  • Wspieraj Seniora

Szanowni Państwo, aktualna sytuacja epidemiczna pokazuje jak ważne jest, aby osoby starsze pozostały w domu.

Każdy z nas w swoim otoczeniu powinien zadbać o swoich seniorów, aby w miarę możliwości bezpiecznie przetrwać najbliższy, bardzo trudny czas.

Jest wiele życzliwych i wrażliwych osób, której chcą pomagać i już pomagają. Ale potrzeby w tym zakresie będą niewątpliwie rosły. Zapytajmy starszych sąsiadów, w naszych środowiskach czy potrzebują sąsiedzkiej pomocy.

Od naszej społecznej solidarności i odpowiedzialności zależy zdrowie osób, które ze względu na wiek i współistniejące choroby mogą być bardziej narażone na ciężki przebieg Covid-19.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie koordynuje pracę wolontariuszy, którzy zgłosili się do pomocy osobom starszym, samotnym, które nie mają pomocy ze strony rodziny, najbliższych, sąsiadów.

Od samego początku trwania epidemii Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie współpracuje w tym zakresie z Urzędem Gminy, Strażą Gminną, Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, Policją i Parafialnym Caritas.

INFOLINIA PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”
Czynna całą dobę 22 505 11 11

Informacje trafiają do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej, a pracownicy ośrodka skontaktują się z Państwem, dokonają wstępnej weryfikacji i ustalą szczegóły pomocy.

Odpowiedzi na pytania

Podstawowe pytania o program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Jakie są główne złożenia programu?
Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Kto jest bezpośrednim realizatorem programu?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy (w zakresie organizacji i realizacji dostarczania artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych).

W jaki sposób finansowany jest program?
Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów. Na realizację dofinansowania przeznaczono kwotę 100 mln zł.

Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Kto może skorzystać z programu?
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?
W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?
Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

Czy usługa pomocy osobom starszym jest świadczona jednorazowo czy może być realizowana wielokrotnie?
W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).

Czy w przypadku zgłoszenia się Seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, będzie mogła zostać przyznana usługa w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu.

W jaki sposób pomoc jest dostarczana do domów osób starszych w gminie?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych. Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane przez poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.
Realizator programu, ośrodek pomocy społecznej, odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszych.

Apel o rozwagę!

W tym miejscu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie apeluje o rozwagę - należy uważać na oszustów - osoby podszywające się za pracowników OPS, Policję, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i inne.
1. Pracownik OPS, funkcjonariusz Policji czy Straży Gminnej będzie miał legitymację.
2. Dane identyfikacyjne / weryfikacyjne Wolontariusza również będą przekazywane indywidualnie Seniorowi.
3. Sposób rozliczenia musi być wcześniej indywidualnie ustalony przez Ośrodek Pomocy Społecznej razem z Seniorem.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Wróć

Kontakt

  • Urząd Gminy Nadarzyn
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Stop Przemocy
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
  • SPG ZOZ w Nadarzynie
[obiekt mapy]