Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Aktualności - rok 2023

 

9k=

Warszawa, dnia 1 marca 2023 roku

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:

Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z woj. mazowieckiego 2022

Niepełnosprawność przysparza wiele trudności oraz problemów osobom nią dotkniętym, ale stawia także wiele wyzwań przed ich najbliższymi. Sytuacja życiowa rodzin, w których pojawia się niepełnosprawność, bywa bardzo skomplikowana i często wymaga zarówno wsparcia ekonomicznego, jak i społecznego oraz psychologicznego.

W ramach realizacji projektu Fundacja Edukacji Nowoczesnej podejmie działania, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, a także zapewni pomoc psychologiczną i prawno-informacyjną rodzinie tych osób. W ramach projektu oferujemy:

1. Dla osób z niepełnosprawnościami zorganizowane zostaną warsztaty grupowe (4 grupy 5-osobowe: średnio 2,5 h dwa razy w miesiącu) rozwijające ich umiejętności oraz pasje. Każda osoba będzie mogła wybrać spośród poniższych grup tematycznych:

 • gra na instrumentach (klawisze, perkusja, gitara, instrumenty smyczkowe);
 • nauka wokalu/emisji głosu, nauka homerecordingu;
 • szkolenie wizerunkowe (praca z wizerunkiem/stresem/trening asertywności);
 • nauka tańca (przewidziane są specjalistyczne zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi);
 • nauka języka obcego;
 • szkolenie komputerowe, z obsługi smartfona, projektowania graficznego, obróbki zdjęć;
 • zajęcia fotograficzne.

2. Dla rodziców/opiekunów prawnych oraz innych członków rodziny osób z niepełnosprawnością zorganizowane zostaną:

 • indywidualne wsparcie z zakresu poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz technicznego (dot. m.in. przysługujących osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom i/lub opiekunom dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, usług) w formie dyżurów. W bieżącym roku zostanie na nie poświęcone odpowiednio 96 h, 96 h i 48 h;
 • grupy wsparcia (średnio 2,5 h w każdym miesiącu).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

1. Dla osoby z niepełnosprawnością - orzeczenie o niepełnosprawności oraz podpisany formularz zgłoszeniowy;
2. Dla członków rodziny lub opiekuna prawnego - orzeczenie o niepełnosprawności osoby spokrewnionej oraz podpisany formularz zgłoszeniowy.

Projekt jest skierowany do osób z gmin wiejskich/miejsko-wiejskich z woj. mazowieckiego, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych placówek wsparcia oraz nie są mieszkańcami domu pomocy społecznej, ani całodobowej placówki wsparcia.

Kontakt: e-mail: k.pawlowska@fen.net.pl, tel: 661 020 775
Okres realizacji: 23.05.2022 - 30.11.2024 r.
Projekt sfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 • Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że w dniu 27.02.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nadarzyn dotyczącą realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od marca do grudnia 2023 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie tel. (22) 739 73 20 w. 183, 184, 185, 187, 283, 284.

Osoby zainteresowane mogą składać kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie od 15.03.2023 r.

wB10TzG2AAAAAElFTkSuQmCC

Z cyklu „Nie pamiętamy dni, pamiętamy chwile”.
Cesare Pavese

Czas wolny od obowiązków, to najlepszy czas na zadbanie o niesamowite wspomnienia. W „Ognisku Tęcza” doskonale wiemy, jak to zrobić. W pierwszym tygodniu ferii w placówce wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” GOPS Nadarzyn odbyły się warsztaty zimowe.

Od lat wiadomo, że w naszej placówce musi być przede wszystkim bezpiecznie. Bezpieczeństwo, to priorytet naszych działań. W realizacji tego zadania tradycyjnie pomogła nam Straż Gminna i Komisariat Policji w Nadarzynie. Prelekcję w ramach akcji Bezpieczne ferie 2023 przeprowadzili: sierż. sztab. Ewelina Kozłowska - Chłopaś oraz st. strż. Marcin Marczak. W myśl hasła Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny Ogniskowicze otrzymali odblaski od nadkom. Marcina Kwiatkowskiego - Komendanta Komisariatu Policji w Nadarzynie.

Cudze chwalicie, swego nie znacie, to na pewno nie o nas. Lubimy poznawać lokalne środowisko i współpracować z instytucjami z naszego terenu. I właśnie z tego powodu pierwszy i ostatni dzień warsztatów zimowych zostały zaplanowane na terenie gminy Nadarzyn. 13 lutego 2023 r. dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie, dzieci i młodzież uczestniczyli w zawodach strzeleckich o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ważna i ciekawa była prelekcja pana Franciszka Antonika dotycząca 160. rocznicy powstania styczniowego. Z kolei w kawiarni „U Dziewczyn” w Rozalinie Ogniskowicze dowiedzieli się, jak zrobić makaron i ugotować najlepszą w świecie zupę pomidorową.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyły wycieczki. W dniach 14-16 lutego 2023 r. dzieci uczestniczyły w jednodniowych wycieczkach do Warszawy: Pijalnia Czekolady Wedel, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki, Fun Park Digilio, Multikino Ursynów film pt. „Pan Zabawka”. Był to czas zdobywania nowych umiejętności, poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań oraz wielu radości i wzruszeń.

17 lutego 2023 r. był dniem międzypokoleniowym. W zajęciach uczestniczyli: dzieci, młodzież i seniorzy. Warsztaty plastyczne (malowanie akwarelami), zajęcia z elementami profilaktyki, prelekcja Jak dbać o zwierzęta pani Joanny Romanowskiej inspektora ds. ochrony zwierząt i środowiska oraz gra terenowa dotycząca historii Młochowa były świetnym dopełnieniem poprzednich dni. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tych dniach byli z nami. Z Wami czas zawsze jest cudowny.

Kadra „Ogniska Tęcza”

Galeria zdjęć:

 • Warsztaty zimowe 2023
 • Warsztaty zimowe 2023

Relacja wideo:

Refundacja VAT - „Dodatek gazowy”

1. Komu przysługuje refundacja VAT czyli "dodatek gazowy"?

Refundacja VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i które do dnia 21 grudnia 2022 roku zostały wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub po tym dniu w przypadku nowouruchomionego źródła i których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Ponadto wnioskodawcą może być wyłącznie osoba, która jest odbiorcą paliwa gazowego, tj. osoba, która zgodnie z fakturą ponosi koszty zakupy paliwa gazowego.

Uwaga: refundacja nie dotyczy gazu skroplonego LPG.

2. Jakie dokomenty należy załączyć do wniosku o refundację VAT?

Do wniosku należy załączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku (UWAGA: nie może to być faktura prognozowana);
- dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
- nakaz płatniczy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);
- inne dokumenty zaświadczające o uzyskiwanym dochodzie (w przypadku posiadania dochodów nieopodatkowanych).

3. Co to jest gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania refundacji VAT ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

- roku 2021 w przypadku wniosku o refundację VAT złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
- roku 2022 w przypadku wniosku o refundację VAT złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku, lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- inne wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (na przykład kwoty otrzymywanych alimentów na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia naukowe itd.).

5. Jakiej wysokości dopłaty będą wypłacane w ramach refundacji VAT?

Refundacja VAT będzie przysługiwać w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikająca z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

6. Do kiedy można składać wnioski o refundację VAT?

Wniosek o refundację VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

7. Czy wniosek trzeba złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, czy w dowolnych terminie do 29 lutego 2023 r.?

Faktury VAT otrzymane do dnia 29 lutego 2024 r. można składać w dowolnym czasie (przy każdej fakturze lub zbiorczo). Termin 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dotyczy faktur otrzymanych od dnia 30 stycznia 2024 r., które dotyczą zużycia gazu w 2023 r. Na przykład: fakturę otrzymaną 14 marca 2023 r. można złożyć w dowolnym momencie do 29 lutego 2024 r.; fakturę otrzymaną 31 stycznia 2024 r. należy złożyć do dnia 1 marca 2024 r.; faktura otrzymana 17 kwietnia 2024 r. musi być wraz z wnioskiem złożona do dnia 17 maja 2024 r. (30 dni).

8. Jak dowiem się o przyznaniu refundacji VAT?

Informacja o przyznaniu refundacji VAT będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w jednostce.

9. Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie refundacji VAT?

Wniosek o wypłatę refundacji VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W przypadku mieszkańców Gminy Nadarzyn wniosek należy złożyć osobiście w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń w pokoju nr 133 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto wniosek można złożyć drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o refundację VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Osoby, które złożą wnioski elektronicznie niezaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego zostaną wezwane do osobistego stawiennictwa celem podpisania wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

10. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

11. Wniosek do pobrania: https://samorzad.gov.pl/attachment/089c955a-8d68-4b37-b0a2-a01ff4ff70de

 • Nie pozwól wygrać depresji

Nie pozwól wygrać depresji

Samorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 r. wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024, którego celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024.

Cele szczegółowe Programu obejmują:

 1. skierowanie na sesje terapeutyczna minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego w latach 2022-2024,
 2. zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych u minimum 70% uczestników edukacji zdrowotnej spośród I grupy docelowej w latach 2022-2024,
 3. zwieszenie u minimum 70% uczestników szkoleń spośród II grupy docelowej, tj. kadry pedagogicznej, poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych w latach 2022-2024.

Program zakłada przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Świadczenia udzielane będą dzieciom i młodzieży od 12 do 21 roku życia. U osób z pozytywnym wynikiem badania planuje się przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą, sesji terapeutycznych oraz podsumowanie terapii.

Udział w programie dla uczestników jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje dot. zapisów, godzin i miejsc udzielania świadczeń, dostępne są pod linkiem:
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/profilaktyka-zaburzen-depresyjnych-wsrod-dzieci-i-mlodziezy

 • Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorego.

Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorego

Zapraszamy w piatek
10 lutego 2023 roku, godz. 9.00

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. św. Klemensa w Nadarzynie

Dla uczestników materiały informacyjne
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szczegóły na plakacie.

 • Oficyna Kultury - warsztaty plastyczne

Serdecznie zapraszamy na warsztaty plastyczne poprowadzone przez animatorów z placówki wsparcia dziennego "Ognisko Tęcza" GOPS Nadarzyn, słodki poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Młochowa i Klub Seniora GOPS Nadarzyn oraz część artystyczną zaplanowaną przez Nadarzyński Ośrodek Kultury. Miło nam będzie Państwa gościć.

Szczegóły na plakacie.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Nadarzynie
(Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42, wejście od strony ronda Armii Krajowej)

Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

czwartki

16.15 - 18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74
lub w GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny "Ognisko Tęcza"
tel. 22 739 73 11
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Psycholog
środy
piątki
17.00 - 19.30 11.30 - 14.00

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74

Psycholog dziecięcy

Dni przyjęć do ustalenia w czasie zapisu.

Godziny do ustalenia podczas zapisu.

W GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny "Ognisko Tęcza"
tel. 22 739 73 11
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator

poniedziałki
piątki
13.00 - 15.00
16.00 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon.: 9.00 - 17.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 15.00

Prawnik

wtorki

Od 16.15
Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20 w. 180, 181
pon.: 9.00 - 17.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 15.00

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki W godzinach pracy GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20 w. 183, 187, 283

tel. 22 739 73 20 w. 180

AA "Klemens"

niedziele 16.00 - 18.00

Dom Parafialny w Nadarzynie (parter).

Zespół Ośrodków Wsparcia Ośrodek Interwencji Kryzysowej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

05-820 Piastów
ul. Ks. J. Popiełuszki 24
/wejście od ulicy Orzeszkowej
Mail: zowpowiatpruszkow@gmail.com
Telefon: 22 753-45-56
Faks: 22 723-39-05

Czynny codziennie.

TELEFON INTEWENCYJNY
516 995 287
CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24
05-820 Piastów

Umawianie wizyt do specjalisty:
tel. 22 753 45 56
fax. 22 723 29 05

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

05-800 Pruszków
ul. Drzymały 19/21
III piętro

poniedziałek:
9.00 - 20.00
wtorek:
9.00 - 21.00
środa:
13.00 - 20.00
czwartek:
8.00 - 21.00
piątek:
8.00 - 18.00

Lekarz
Psycholog (Możliwość terapii w języku ukraińskim, białoruskim, rosyjskim).
Terapeuci

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w Pruszkowie

tel. 22 758 84 11

Porady dla mieszkańców gminy Nadarzyn udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje właścicielom gospodarstw domowych, w których stosuje się ogrzewanie elektryczne. Aby ubiegać się o wypłatę świadczenia należy spełnić odpowiednie kryteria i złożyć wniosek.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby, które chcą się ubiegać o otrzymanie dofinansowania, zobowiązane są do złożenia odpowiedniego formularza. Należy podkreślić, że mogą go złożyć wyłącznie osoby, których gospodarstwa domowe wcześniej uzyskały wpis lub zgłosiły główne źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Urzędnicy będą to kontrolować.

Dodatek do prądu skierowany jest do gospodarstw domowych ogrzewanych za pomocą energii elektrycznej, w tym pomp ciepła.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24 p. 133,
 • przez Internet za pośrednictwem ePUAP lub profilu zaufanego.

Formularz powinien zawierać:

 • dane osobowe właściciela gospodarstwa domowego,
 • rodzaj źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny),
 • numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć pieniądze.

Komu dodatek nie przysługuje?

Dodatek elektryczny nie przysługuje wszystkim. Środki finansowe nie obejmą m.in.: gospodarstw domowych, które korzystają z paneli fotowoltaicznych oraz rodzin, które złożyły już wcześniej wniosek o dopłatę do innego opału np. węgla, drewna, pelletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG. Ponadto dopłatę do prądu można otrzymać tylko na jeden adres.

Jaka jest kwota dodatku elektrycznego?

Wprowadzona ustawa przewiduje dwa progi dofinansowania:

 • 1000 zł - dla gospodarstw domowych, których zużycie energii elektrycznej za 2021 rok jest standardowe i wynosi do 5 MWh;
 • 1500 zł - w sytuacji, gdy roczne zużycie prądu przekracza 5 MWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Wniosek do pobrania:

Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Dodatek gazowy przyznawany w formie zwrotu równowartości podatku VAT za gaz dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, tzw. CEEB.

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do 21 grudnia 2022 r.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku wniosku złożonego w okresie 01.01.2023 - 31.07.2023 rokiem bazowym jest 2021.

W przypadku wniosku złożonego w okresie 01.08.2023 - 29.02.2024 rokiem bazowym jest 2022.

Aby dostać zwrot pieniędzy, trzeba złożyć wniosek o refundację VAT w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba załączyć:

 • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski należy składać nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Wnioski można składać:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24, pok. 133.
 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

Wniosek do pobrania:

Webinarium dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, które odbędzie się 20 stycznia 2023 r. w formie ONLINE.

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego - CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Wszystkie informacje o organizacji wydarzenia można odnaleźć na stronie Organizatora - Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=80737&p_id=18

 • klub_seniora

Informacje kontaktowe

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Miasta Nadarzyn