Menu

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W NADARZYNIE

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. +48 22 729 81 73
tel. +48 22 739 97 07
fax +48 22 739 73 20

e-mail: gops@nadarzyn.pl
ePUAP: /gops_nadarzyn/skrytka

Rok 2023

 • Nie pozwól wygrać depresji

Nie pozwól wygrać depresji

Samorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 r. wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024, którego celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024.

Cele szczegółowe Programu obejmują:

 1. skierowanie na sesje terapeutyczna minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego w latach 2022-2024,
 2. zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych u minimum 70% uczestników edukacji zdrowotnej spośród I grupy docelowej w latach 2022-2024,
 3. zwieszenie u minimum 70% uczestników szkoleń spośród II grupy docelowej, tj. kadry pedagogicznej, poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych w latach 2022-2024.

Program zakłada przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Świadczenia udzielane będą dzieciom i młodzieży od 12 do 21 roku życia. U osób z pozytywnym wynikiem badania planuje się przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą, sesji terapeutycznych oraz podsumowanie terapii.

Udział w programie dla uczestników jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje dot. zapisów, godzin i miejsc udzielania świadczeń, dostępne są pod linkiem:
https://zdrowemazowsze.mazovia.pl/dzialania-z-zakresu-zdrowia-publicznego/programy-polityki-zdrowotnej/profilaktyka-zaburzen-depresyjnych-wsrod-dzieci-i-mlodziezy

 • Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorego.

Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorego

Zapraszamy w piatek
10 lutego 2023 roku, godz. 9.00

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. św. Klemensa w Nadarzynie

Dla uczestników materiały informacyjne
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szczegóły na plakacie.

 • Oficyna Kultury - warsztaty plastyczne

Serdecznie zapraszamy na warsztaty plastyczne poprowadzone przez animatorów z placówki wsparcia dziennego "Ognisko Tęcza" GOPS Nadarzyn, słodki poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Młochowa i Klub Seniora GOPS Nadarzyn oraz część artystyczną zaplanowaną przez Nadarzyński Ośrodek Kultury. Miło nam będzie Państwa gościć.

Szczegóły na plakacie.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Nadarzynie
(Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42, wejście od strony ronda Armii Krajowej)

Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

czwartki

16.15 - 18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74
lub w GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny "Ognisko Tęcza"
tel. 22 739 73 11
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Psycholog
środy
piątki
17.00 - 19.30 11.30 - 14.00

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74

Psycholog dziecięcy

Dni przyjęć do ustalenia w czasie zapisu.

Godziny do ustalenia podczas zapisu.

W GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny "Ognisko Tęcza"
tel. 22 739 73 11
pon. - pt.: 9.00 - 17.00

Psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator

poniedziałki
piątki
13.00 - 15.00
16.00 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon.: 9.00 - 17.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 15.00

Prawnik

wtorki

Od 16.15
Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20 w. 180, 181
pon.: 9.00 - 17.00
wt. - czw.: 8.00 - 16.00
pt.: 8.00 - 15.00

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki W godzinach pracy GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20 w. 183, 187, 283

tel. 22 739 73 20 w. 180

AA "Klemens"

niedziele 16.00 - 18.00

Dom Parafialny w Nadarzynie (parter).

Zespół Ośrodków Wsparcia Ośrodek Interwencji Kryzysowej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

05-820 Piastów
ul. Ks. J. Popiełuszki 24
/wejście od ulicy Orzeszkowej
Mail: zowpowiatpruszkow@gmail.com
Telefon: 22 753-45-56
Faks: 22 723-39-05

Czynny codziennie.

TELEFON INTEWENCYJNY
516 995 287
CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 24
05-820 Piastów

Umawianie wizyt do specjalisty:
tel. 22 753 45 56
fax. 22 723 29 05

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

05-800 Pruszków
ul. Drzymały 19/21
III piętro

poniedziałek:
9.00 - 20.00
wtorek:
9.00 - 21.00
środa:
13.00 - 20.00
czwartek:
8.00 - 21.00
piątek:
8.00 - 18.00

Lekarz
Psycholog (Możliwość terapii w języku ukraińskim, białoruskim, rosyjskim).
Terapeuci

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu w Pruszkowie

tel. 22 758 84 11

Porady dla mieszkańców gminy Nadarzyn udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje właścicielom gospodarstw domowych, w których stosuje się ogrzewanie elektryczne. Aby ubiegać się o wypłatę świadczenia należy spełnić odpowiednie kryteria i złożyć wniosek.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby, które chcą się ubiegać o otrzymanie dofinansowania, zobowiązane są do złożenia odpowiedniego formularza. Należy podkreślić, że mogą go złożyć wyłącznie osoby, których gospodarstwa domowe wcześniej uzyskały wpis lub zgłosiły główne źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Urzędnicy będą to kontrolować.

Dodatek do prądu skierowany jest do gospodarstw domowych ogrzewanych za pomocą energii elektrycznej, w tym pomp ciepła.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24 p. 133,
 • przez Internet za pośrednictwem ePUAP lub profilu zaufanego.

Formularz powinien zawierać:

 • dane osobowe właściciela gospodarstwa domowego,
 • rodzaj źródła ciepła (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny),
 • numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć pieniądze.

Komu dodatek nie przysługuje?

Dodatek elektryczny nie przysługuje wszystkim. Środki finansowe nie obejmą m.in.: gospodarstw domowych, które korzystają z paneli fotowoltaicznych oraz rodzin, które złożyły już wcześniej wniosek o dopłatę do innego opału np. węgla, drewna, pelletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG. Ponadto dopłatę do prądu można otrzymać tylko na jeden adres.

Jaka jest kwota dodatku elektrycznego?

Wprowadzona ustawa przewiduje dwa progi dofinansowania:

 • 1000 zł - dla gospodarstw domowych, których zużycie energii elektrycznej za 2021 rok jest standardowe i wynosi do 5 MWh;
 • 1500 zł - w sytuacji, gdy roczne zużycie prądu przekracza 5 MWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Wniosek do pobrania:

Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Dodatek gazowy przyznawany w formie zwrotu równowartości podatku VAT za gaz dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, tzw. CEEB.

Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do 21 grudnia 2022 r.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku wniosku złożonego w okresie 01.01.2023 - 31.07.2023 rokiem bazowym jest 2021.

W przypadku wniosku złożonego w okresie 01.08.2023 - 29.02.2024 rokiem bazowym jest 2022.

Aby dostać zwrot pieniędzy, trzeba złożyć wniosek o refundację VAT w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba załączyć:

 • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski należy składać nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Wnioski można składać:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24, pok. 133.
 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.

Wniosek do pobrania:

Webinarium dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, które odbędzie się 20 stycznia 2023 r. w formie ONLINE.

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego - CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Wszystkie informacje o organizacji wydarzenia można odnaleźć na stronie Organizatora - Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=80737&p_id=18

 • klub_seniora

Kontakt

 • Urząd Gminy Nadarzyn
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Stop Przemocy
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Mazowiecka Ekonomia Społeczna
 • SPG ZOZ w Nadarzynie
 • senior.gov.pl
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • Zakład Usług Społecznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
[obiekt mapy]